Statut Mińskiego Klubu Biegacza „Dreptak” zatwierdzony uchwałą numer 3/2022 Walnego Zebrania Członków Mińskiego Klubu Biegacza „Dreptak” z dnia 25.05.2022 roku stanowiący załącznik numer 1 do tej uchwały,

Statut Mińskiego Klubu Biegacza „Dreptak”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Miński Klub Biegacza „Dreptak”, w skrócie MKB Dreptak zwany dalej Klubem jest klubem sportowym dobrowolnym, samorządnym i trwałym grupy ludzi – miłośników
i sympatyków biegania, nordic walking i innych sportów, działającym na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, niniejszym Statutem oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 2
1. Siedzibą Klubu jest miasto Mińsk Mazowiecki.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Mińskiego.
2. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków.
3. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
§ 4
1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2. Klub ma prawo występować z inicjatywami sportowymi na terenie swojego działania.
§ 5
Klub może używać pieczęci, godła, flagi, posiadać odznakę organizacyjną, logotypu, stroju klubowego z umieszczonym logotypem oraz wydawać legitymacje i komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6
Czas istnienia i działalności Klubu jest nieograniczony.
Rozdział 2
Cele i środki działania Klubu
§ 7
1. Celem klubu jest:
1) propagowanie i kształtowanie poprzez sport pozytywnego modelu aktywnego spędzania wolnego czasu, sportu sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci, młodzieży, dorosłych i podnoszeniu sprawności fizycznej,
2) stworzenie wśród członków klubu sportowej więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia oraz kształtowanie nawyku zdrowej rywalizacji sportowej,
3) integracja środowisk sportowych,
4) inicjowanie i rozwijanie masowych imprez biegowych, nordic walking i innych sportów,
5) rozwój sportu kwalifikowanego,
6) wspieranie rozwoju sportu na terenie powiatu mińskiego,
7) kształcenie i doskonalenie sportowe zawodników,
8) upowszechnianie sportu, w szczególności biegania i nordic walking na terenie działania klubu,
9) organizowanie zajęć rekreacyjnych, imprez sportowych.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) pozyskiwanie środków materialnych na realizację zadań statutowych
i gospodarowanie tymi środkami zgodnie z potrzebami klubu i przepisami prawa,
2) zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawniania sportu, możliwości propagowania działalności Klubu i jego statutowych celów,
3) współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami, klubami i organizacjami zajmującymi się sprawami kultury fizycznej i sportu,
4) organizowanie zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych,
5) opracowanie i rozpowszechnianie materiałów niezbędnych do prawidłowej organizacji imprez, zawodów sportowych i promowania działalności Klubu,
6) organizowanie szkoleń i wyjazdów na zawody sportowe,
7) krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej
i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych,
8) promowanie i propagowanie w środkach masowego przekazu, w szczególności w mediach społecznościowych, internecie statutowych celów Klubu,
9) uczestniczenie członków Klubu w rozgrywkach i zawodach sportowych pod nazwą Klubu, w stroju klubowym z jego logotypem,
10) udostępnianie sprzętu należącego do Klubu jej członkom do realizacji celów statutowych,
11) zakup dla członków Klubu strojów klubowych z logotypem klubu do realizacji celów statutowych Klubu,
12) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu,
13) podejmowanie innych działań niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

§ 8
1. Klub może prowadzić działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 7.
2. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu.
3. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w § 7.
Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 9
Członkowie klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) uczestników,
3) honorowych,
4) wspierających.
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, po złożeniu deklaracji
i przyjęciu przez Zarząd Klubu.
2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inne niepełnoletnie osoby za zgodą opiekunów prawnych po złożeniu deklaracji i podjęciu uchwały Zarządu Klubu.
3. Zasady przyjęcia do Klubu oraz wzór deklaracji opracowuje Zarząd w formie uchwały.
4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.

§ 11
1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne zasłużone dla rozwoju Klubu, godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu,
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu, po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) Wybierać i być wybieranymi do władz Klubu oraz posiada
2) głos stanowiący.
3) Zgłaszać i występować z wnioskami i postulatami do organów Klubu celem podjęcia uchwał organów Klubu.
4) Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Klubu.
5) Uczestniczyć w imprezach sportowych oraz szkoleniowych organizowanych przez Klub,
6) Nosić strój sportowy z jego logotypem oraz posiadać legitymację członkowską,
7) Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu.
8) Korzystać z majątku Klubu na zasadach określonych uchwałą organów Klubu.
2. Członkowie – uczestnicy, honorowi i wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem: biernego i czynnego prawa wyborczego. Mają głos doradczy w Walnym Zebraniu Członków.
3. W przypadku zbiegu członkostwa zwyczajnego z członkostwem honorowym, członkowie zachowują przywileje członka honorowego oraz mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych.
§ 13
1. Członkowie Klubu obowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Klubu,
2) aktywnej działalności na rzecz Klubu,
3) brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,
4) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu znaczenia Klubu,
5) dbanie o dobre imię Klubu,
6) reprezentowania Klubu i udziału w zawodach, imprezach sportowych
w stroju klubowym. Za szkody powstałe podczas reprezentacji i udziału odpowiada osobiście i z własnego majątku;
7) nie naruszania solidarności organizacyjnej Klubu,
8) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków, z wyjątkiem członków honorowych i członków wspierających.
2. Za szkody powstałe z winy Członka Klubu podczas wykonywania swoich obowiązków, członek Klubu ponosi wyłączną i samodzielną odpowiedzialność.

§ 14
1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) Rezygnacji członka Klubu. Dla zachowania ważności, rezygnacja winna być zgłoszona w formie pisemnej (mailowej).
2) Rozwiązania się Klubu.
3) Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały organu Klubu, który członkostwo nadał.
4) Zgonu, utraty praw publicznych przez członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
5) Wykreślenia przez Zarząd z rejestru członków z powodu:
5.a) naruszenia postanowień Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
5.b) nieprzestrzegania praw i obowiązków określonych w Statucie
5.c) braku zaangażowania w prace Klubu,
5.d) zalegania z opłacaniem składki przez okres powyżej dwunastu miesięcy.
2. Przed wykreśleniem członka należy wezwać zainteresowanego członka do złożenia wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. Wezwanie należy wysłać na adres mailowy wskazany w deklaracji, a w przypadku jego braku na adres podany w deklaracji członkowskiej.
3. O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 14 dni od jego ustania, z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 1 pkt 1 i 4.
4. Uchwały Zarządu w sprawach wykreślenia członka są wykonalne z dniem ich podjęcia.
5. W terminie 30 dni od dnia doręczenia powiadomienia o wykreśleniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu.
6. Odwołanie nie wstrzymuje wykonalności uchwały.
7. Zarząd, na skutek odwołania może własną uchwałę uchylić.
8. W przypadku nieuchylenia uchwały przez Zarząd, wniesione odwołanie pozostawia się do rozpatrzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków. O terminie
i miejscu zwołania Walnego Zebrania Członków powiadamia się zainteresowanego, który może w nim uczestniczyć.
9. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 15
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 16
Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
1) raz do roku, w pierwszym kwartale, jako sprawozdawcze,
2) raz co cztery lata, jako sprawozdawczo – wyborcze,
3) jako zwyczajne,
4) nadzwyczajne.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd, określonego w ust 2, zawiadamia członków w sposób określony w deklaracji przyjęcia do Klubu, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane, oprócz przypadku określonego w ust 2 przez:
1) Komisję Rewizyjną,
2) co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.
Zawiadomienie wysyła się w sposób określony w deklaracji przyjęcia do Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w trybie pilnym, z pominięciem terminu wskazanego w ust 3 i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty bądź wnioski zgłoszone na zebraniu.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
3) Wybór, odwoływanie i powoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
z wyjątkiem przypadków kooptacji będącej w gestii Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) udzielanie absolutorium Zarządowi,
7) uchwalanie terminu i wysokości składki członkowskiej, ulgi w opłatach składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,
8) umarzanie składek członkowskich,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków i postulatów Zarządu i członków Klubu,
11) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu.
§ 19
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.
2) Z głosem doradczym – członkowie uczestniczący, wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad.
2. Proponowany porządek obrad może być zmieniony lub rozszerzony o inne punkty przyjęte przez Walne Zebranie Członków.
3. Porządek obrad nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu.
4. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Klubu wybiera Przewodniczącego zebrania,  a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
§ 21
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę Członków w drugim terminie o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony pół godziny później, tego samego dnia.

§ 22
Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
§ 23
1. Zarząd składa się z trzech Członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Zarząd może być odwołany z ważnej przyczyny w czasie trwania kadencji uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie podejmuje uchwałę, zwykłą większością głosów oddanych przez członków zwyczajnych obecnych na sali obrad.
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, w określonych przez siebie terminach, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Dla ważności uchwały Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
6. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania. W przypadku braku podziału czynności, w okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes albo Wiceprezes kieruje bieżącą działalnością Klubu, na podstawie wcześniejszych uchwał Zarządu.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3) Składanie sprawozdań z działalności Klubu.
4) Kierowanie całokształtem działalności Klubu.
5) Nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu klubu, z zastrzeżeniem § 33 ust 3.
6) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
7) Uchwalanie planów działania i planów finansowych.
8) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
9) Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.
10) Nakładanie kar na członków Klubu zgodnie ze Statutem.
§ 25
1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie spraw bieżących związanych
z funkcjonowaniem Klubu nie rodzących skutków finansowych dla Klubu, wymagany jest samodzielny podpis jednego członka Zarządu.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu,
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności,
4) składanie wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu,
5) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
6) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
7) składanie wniosku do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
8) w szczególnych i uzasadnionych okolicznościach zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 osób uprawnionych do głosowania.
5. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony pisemnie przez niego Członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z prawem głosu doradczego.
§ 27
1. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) będące członkami Zarządu;
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
2. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 1 jest nieważne.
3. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 28
1. Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:
1) Rezygnacji,
2) ustania członkostwa w Klubie,
3) odwołania.
2. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony
w czynnościach lub odwołany ze składu tego organu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.
3. Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej osobiście członka organu, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.
§ 29
1. W przypadku gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. W pozostałych przypadkach nieokreślonych w ust. 2 wymagane jest zwołanie Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§ 30
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród uchwala Zarządu Klubu.
§ 31
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nadkładania następujących kar na członków Klubu:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
4) wykluczenia.
2. O rodzaju nakładanej kary każdorazowo decyduje Zarząd w formie uchwały.
2. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
3. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu
§ 32
1. Majątek Klubu stanowią środki pieniężne, nieruchomości i ruchomości, które służą do realizacji statutowych celów Klubu.
2. Majątek Klubu pochodzi ze:
1) Składek członkowskich.
2) Dotacji.
3) Darowizn.
4) Zapisów i spadków.
5) Dochodów z majątku.
6) Innych wpływów.
§ 33
1. Majątkiem i funduszami klubu sportowego gospodaruje Zarząd, z wyłączeniem czynności wymagających zgody Walnego Zebrania Członków, o których mowa w ust. 3.
2. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
3. Czynności wymagające zgody Walnego Zebrania Członków:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
4) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości klubu na okres dłuższy niż 3 lata,
5) rozporządzenie składnikiem majątku klubu o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
6) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 34
1. Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu lub jego zmiany oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, bezwzględną większością głosów oddanych przez członków zwyczajnych obecnych na sali obrad.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
4. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorem Klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.
5. Po zakończeniu likwidacji Klubu, likwidator występuje do organu prowadzącego ewidencję z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji klubów sportowych.

………………………………………………………
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków