Statut Mińskiego Klubu Biegacza „Dreptak” zatwierdzony uchwałą numer 3/2013 Walnego Zebrania Członków Mińskiego Klubu Biegacza „Dreptak” z dnia 27.03.2013 roku stanowiący załącznik numer 1 do tej uchwały


Statut
Mińskiego Klubu Biegacza „Dreptak”


Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Klub sportowy nosi nazwę: Miński Klub Biegacza „Dreptak”, w skrócie MKB Dreptak zwany dalej Klubem.

§ 2

Klub jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem.

§ 3

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest miasto Mińsk Mazowiecki.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25.06.2010 roku o sporcie (Dz. U. 2010.127.857), ustawą z dnia 07.04.1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001.79.855), niniejszym Statutem oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536).

§ 5

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Mińskiego.

§ 6

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§ 7

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 8

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać legitymacje i komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9

Czas trwania Klubu jest nieograniczony.


Rozdział 2

Cele i środki działania Klubu

§ 10

 1. Celem klubu jest:
 • Propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym,
 • Integracja środowisk sportowych, lokalnych i globalnych,
 • Rozwój powszechności oraz dostępności sportu w społeczeństwie,
 • Rozwój sportu kwalifikowanego,
 • Wspieranie rozwoju sportu na terenie powiatu mińskiego,
 • Kształcenie i doskonalenie sportowe zawodników.
 1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
 • współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawniania sportu,
 • uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
 • organizowanie zawodów i imprez sportowych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu,
 • sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

§ 11

 1. Klub może prowadzić działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 10,
 2. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu,
 3. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w § 10.

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. uczestników,
 3. honorowych,
 4. wspierających.

§ 13

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, po złożeniu deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Klubu,
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inne niepełnoletnie osoby za zgodą opiekunów prawnych po złożeniu deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Klubu,
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne zasłużone dla rozwoju Klubu, godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu,
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu, po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • Wybierać i być wybieranymi do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
 • Uczestniczyć w imprezach sportowych oraz szkoleniowych,
 • Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działania,
 • Korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
 • Nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską,
 1. Członkowie – uczestnicy, honorowi i wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego; mogą jednak brak udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

§ 15

Członkowie Klubu obowiązani są do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
 2. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Klubu,
 3. Przestrzegania statutu i decyzji władz Klubu,
 4. Udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,
 5. Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.

§ 16

Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. Wystąpienia Członka z Klubu zgłoszone pisemnie,
 2. Rozwiązania się Klubu,
 3. Wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
 • naruszenia postanowień niniejszego statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
 • niebrania udziału w pracach Klubu,
 • zalegania z opłacaniem składki przez okres powyżej dwunastu miesięcy,
 • Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 17

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział 4

Władze Klubu

§ 18

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 20

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd, co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 • Uchwalanie statutu i jego zmian,
 • Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
 • Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • Uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
 • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • Uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
 • Umarzanie składek członkowskich wyłącznie w uzasadnionych przypadkach,
 • Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu,
 • Rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu.

§ 21

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. Z głosem doradczym – członkowie uczestniczący, wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 22

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę Członków w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia.

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
 • Uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
 • Wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • Wniosku zgłoszonego, przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przez terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 24

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 25

 1. Zarząd składa się z trzech Członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza,
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
 3. Dla ważności uchwały Zarządu Klubu konieczna jest obecność wszystkich członków Zarządu,
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 2. Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
 3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu,
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych,
 6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 7. Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.

§ 27

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nadkładania kar na członków Klubu,
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd,
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności,
 4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 28

Zarząd lub Prezes może być odwołany w czasie trwania kadencji uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu,
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • Kontrolowanie działalności Zarządu,
 • Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 • Składanie sprawozdań ze swojej działalności,
 • Składanie wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu,
 • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony pisemnie przez niego Członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z prawem głosu doradczego.

§ 30

 1. W przypadku gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 31

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród uchwala Zarządu Klubu.

§ 32

 1. W razie naruszenia uchwał władz Klub Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
 • Upomnienia,
 • Nagany,
 • Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
 • Wykluczenia.
 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków o ukaraniu są ostateczne.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 33

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz Klubu składają się:
 • Składki członkowskie,
 • Darowizny, zapisy i spadki,
 • Dotacje,
 • Ofiarność publiczna,
 • Inne wpływy.

§ 34

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza.


Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 35

Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu lub jego zmiany podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 36

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebrania Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorem Klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.
 4. Po zakończeniu likwidacji Klubu, likwidator występuje do organu prowadzącego ewidencję z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji klubów sportowych.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Statut dostępny jest w formie pliku PDF.

Pobierz plik w formacie PDF